TERMES I CONDICIONS DE VENDA I LA SEVA ACCEPTACIÓ.

El present document regula els termes i condicions d'utilització del lloc web accedit i la relació comercial que sorgeixi entre RETAIL FERMAFIG, S.L. (en endavant INTIMA JULIA) i els usuaris que facin la contractació a distància dels productes que apareixen a la web: www.ropainteriorjulia.es.

Li preguem que llegeixi detingudament les presents condicions abans de realitzar qualsevol compra.

La realització d'una comanda i la seva confirmació per part de l’Usuari, implica l'acceptació plena dels presents termes i condicions de venda.

Al realitzar una compra a la nostra web, vostè ens garanteix que és major de 18 anys i que té capacitat legal necessària per contractar.

Identificació

RAÓ SOCIAL:            RETAIL FERMAFIG, S.L.
NOM COMERCIAL:        INTIMA JULIA
CIF/NIF/NIE:            B-55278477
DOMICILI:            C/. PERALADA, 5
POBLACIÓ:            17600 FIGUERES    
PROVÍNCIA:            GIRONA    
TELÈFON:            972 672 897
CORREU ELECTRÒNIC:        info@ropainteriorjulia.es

Domicili Legal

Aquesta empresa té el seu domicili legal, al que pot dirigir, si és el cas, reclamacions a la següent adreça:

DOMICILI:            C/. PERALADA, 5
POBLACIÓ:            17600 FIGUERES    
PROVÍNCIA:            GIRONA    

Característiques principals dels nostres productes i/o Serveis

Les descripcions dels Productes i Serveis oferts en el Lloc Web es realitzen en base a la informació i documentació proporcionada pels proveïdors i col·laboradors de INTIMA JULIA.

Disponibilitat i substitucions

Incloem en el lloc web informació sobre la disponibilitat dels productes que venem i aquesta es detalla a la pàgina d'informació de cadascun dels productes. No ens és possible oferir informació més precisa sobre la disponibilitat d'un producte, més enllà de la que es mostra en la pàgina d'informació del producte o en altres apartats del lloc web. Quan processem la seva comanda, l'informarem el més aviat possible per correu electrònic si qualsevol dels productes inclosos en la seva comanda no fos disponible.

Totes les comandes estan subjectes a disponibilitat dels Productes. En el cas que, un cop enviada la Confirmació d'Enviament, INTIMA JULIA no pogués disposar del Producte sol·licitat per qualsevol circumstància, es posarà en contacte amb l'Usuari al més aviat possible comunicant tal fet.

En aquest cas, INTIMA JULIA podrà:

oferir a l'Usuari, sense augment de preu, un producte de característiques i especificacions similars al de l'inicialment sol·licitat, sempre que aquests concorden amb les necessitats de l'Usuari; i / o
oferir a l'Usuari deixar sense efecte la Comanda sol·licitada reintegrant l'import pagat pel mateix, en el termini de (14) dies hàbils.

Preus

El preu de cada producte està degudament indicat a la pàgina d’informació de cadascun dels productes així com la seva descripció corresponent.

D'acord amb la legislació vigent, tota la compra feta des del nostre lloc web estarà subjecta a l'impost sobre el valor afegit, llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta i Melilla, els lliuraments es consideraran exempts d'IVA, sense perjudici de l'aplicació dels impostos i aranzels derivats de l'entrada i sortida del producte en aquests territoris (segons normativa vigent), i que hauran ser pagats directament pel Usuari a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte.

Tots els preus es mostren en euros (€) i han de ser considerats com el preu final a pagar pel client (incloent l'IVA o no en funció del territori de lliurament, tal com s'indica en els paràgrafs anteriors). Els costos de transport (si escau) així com els impostos i aranzels per a l'entrada i sortida del producte en Illes Canàries, Ceuta i Melilla no estan inclosos en aquest preu.

Les compres amb destinació a les Illes Canàries estan exemptes d'IVA espanyol, però el client haurà d'assumir els impostos i despeses d'entrada i sortida del producte a la seva comunitat (IGIC, despatxos duaners, etc.). Aquestes despeses ha de pagar directament pel client a l'operador logístic encarregat del lliurament del producte. De la mateixa manera, el client haurà d'assumir el cost de la sortida del producte de la seva comunitat (despatxos duaners) quan es realitza la devolució de la comanda, més el cost de l'enviament del paquet segons tarifes de l’operador logístic.

No obstant això, aquests preus no inclouen les despeses d'enviament dels Productes. Tot això es detalla en el procés de pagament i han de ser acceptats pel Usuari en el moment de formalitzar la comanda.

El preu de la comanda es calcularà automàticament en el moment d’anar omplint la cistella de compra.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Tanmateix, els possibles canvis no afectaran els Productes dels que INTIMA JULIA ja hagi enviat la Confirmació d'Enviament.

Despeses d’enviament

Les tarifes aplicables es calculen automàticament en el moment de formalitzar la comanda

Les tarifes aplicables son les de l’operador logístic que es detallen a continuació:

Inserta tarifa

Les despeses d'enviament inclou el transport, assegurança i el despatx de duanes en origen. Per lliuraments en països no pertanyents a la Unió Europea, no s'inclouen les despeses duaneres en destí ni altres impostos (aranzels); serà el destinatari qui els haurà d'abonar en efectiu per poder rebre la mercaderia.

El destinatari serà responsable de totes les despeses d'importació i impostos que es generin a la duana de destinació, tant si se li lliura la mercaderia com si no es fa càrrec d'ella.

S'intentarà que l'enviament de la comanda es realitzi en el menor temps possible, però el receptor haurà de tenir en compte les disposicions del país de destinació per a la importació dels articles sol·licitats, ja que INTIMA JULIA no té responsabilitat sobre les mateixes. Tampoc seran imputables a INTIMA JULIA els efectes produïts per vagues, conflictes bèl·lics o altres circumstàncies alienes al seu control.

INTIMA JULIA no serà responsable de les demores en el despatx duaner ni si les autoritats locals decideixen confiscar qualsevol element contingut en un enviament.

Mitjans de pagament admesos

El pagament del producte adquirit podrà realitzar-se:
-Mitjançant TPV virtual
L'import de la comanda es carregarà a la targeta, de manera que haurà d'indicar el número, la data de caducitat així com el codi de seguretat CW2 (inclòs en l'anvers). En el cas que la targeta estigui securitzada, se li demanaran els codis de seguretat pertinents.
Aquestes dades no seran guardades o manipulades per nosaltres, sinó que seran registrades directament a la passarel·la de pagaments de l'entitat financera corresponent. Per a més seguretat, utilitzarem un servei d'autenticació de Comerç Electrònic Segur, sistema establert per Visa / Mastercard / Eurocard, pel qual usuari s'autentica davant la seva Entitat emissora i el comerç s'autentica davant el seu banc adquirent.
A l'efecte de garantir la confidencialitat i integritat de les transaccions, aquestes es realitzen a través del protocol SSL (Secura Socket Layer) amb claus de seguretat de 128 bits.
El càrrec es durà a terme en temps real a través d'aquesta passarel·la de pagament. En cas que el càrrec no es pugui portar a terme finalment (per qualsevol causa), la comanda quedarà anul·lat automàticament.
Procés de compra/contractació

Podrà navegar en el lloc web fins a trobar l'article desitjat. Un cop localitzat, prement sobre el mateix accedirà a tota la informació de detall que li ofereix el lloc web. Des d'aquí podrà afegir l'article a la seva compra.

Si està realitzant una comanda per primera vegada amb nosaltres, se li demanarà que es registri introduint la seva adreça de correu electrònic i una contrasenya amb la qual podrà crear i accedir al seu compte.

En el cas que es tracti d'un usuari registrat i amb un compte actiu, haurà d'introduir el seu e-mail i contrasenya i el sistema reconeixerà les seves dades.

Un cop estigui al seu compte podrà continuar la seva compra i finalment confirmar la comanda on se li indicarà el preu total de la mateixa, incloent IVA i cost d’enviament.

Si no vol fer cap altra comanda ha de prémer el botó "compra amb obligació de pagament" per validar la mateixa.

En el termini màxim de 24 hores des de la recepció de l'acceptació rebran la confirmació de la comanda per correu electrònic a l'adreça de e-mail que ens hagi indicat.

En compliment de la legislació vigent, el procés genera el contracte corresponent, que serà guardat, i l’Usuari tindrà accés a ell en qualsevol moment del procés de compra, fins i tot amb posterioritat.
Lliurament

(I) Lloc de lliurament

INTIMA JULIA es compromet a lliurar el producte en perfecte estat a l'adreça indicada pel usuari. Per tal d'optimitzar el procés de lliurament, l'adreça que indiqui l’Usuari ha de ser una adreça en la qual pugui realitzar el lliurament dins l'horari laboral habitual.

Si en el moment del lliurament del Producte a l'adreça indicada, l’Usuari es troba absent, el transportista deixarà un avís indicant com procedir per concertar una nova entrega. Si, transcorreguts deu (10) dies naturals des de la data de l'avís, l’Usuari no s'ha posat en contacte amb el transportista per concertar una nova data de lliurament, els Productes seran retornats als magatzems de INTIMA JULIA i l’Usuari s'haurà de fer càrrec de les despeses d'enviament i de retorn, així com de les possibles despeses de gestió associats.

INTIMA JULIA no serà responsable pels errors o perjudicis causats en el lliurament quan l'adreça de lliurament introduït pel usuari no s'ajusti al lloc de lliurament desitjat pel usuari.

INTIMA JULIA podrà realitzar el lliurament d'una mateixa comanda de Productes en diversos lliuraments de diferent data.

En el moment del lliurament de la comanda de Productes, l’Usuari haurà d'exhibir el seu document d'identificació al transportista, signar l'albarà de lliurament i sol·licitar una còpia al transportista.

(II) Termini de lliurament

INTIMA JULIA informarà a l’Usuari, abans de la finalització del procés de compra, del termini de lliurament.

INTIMA JULIA no realitza lliurament de Productes els dissabtes, diumenges, festius nacionals, autonòmics i locals.

INTIMA JULIA informarà a l’Usuari, mitjançant l'enviament d'un e-mail al seu correu electrònic, de la data de sortida dels magatzems de INTIMA JULIA de la comanda de Productes corresponent i les dades de contacte de l'empresa de transport que vagi a realitzar el lliurament. En un termini aproximat de setanta dues (72) hores des de la data de confirmació, per enviaments en Territori Nacional i Balears, el Producte serà lliurat a l'adreça indicada pel usuari, llevat de circumstàncies de força major.

El lliurament es considera efectuat a partir del moment en el qual el producte ha estat posat a disposició del Usuari en el lloc de lliurament indicat pel usuari.

El risc dels Productes (entre d'altres, la pèrdua, menyscabament o robatori) es transmetrà a l’Usuari a partir del moment en que la comanda de Productes hagi estat posat a disposició del Usuari de conformitat amb el que estableix aquestes condicions de Venda.
Garantia i Serveis postvenda

L'usuari es beneficia de la garantia legal dels vicis ocults en els productes venuts.

La garantia dels productes venuts serà la que ofereixen els nostres proveïdors o col·laboradors.
No obstant això, la garantia no serà vàlida si es produeixen danys a causa d'una manipulació incorrecte, una manca de manteniment o de cura contraris a les indicacions d'ús del producte i del seu fabricant.

Informació sobre l'exercici del dret de desistiment

(I) Dret de desistiment
L’Usuari disposarà d'un termini màxim de catorze (14) dies naturals des del lliurament del producte per desistir, totalment o parcialment, de la compra del producte, de conformitat amb la legislació aplicable.

Un cop finalitzat el termini de catorze (14) dies naturals, INTIMA JULIA no acceptarà devolucions per desistiment de compres de Productes.

El Usuari no tindrà dret a desistir en els casos que estableix la normativa que sigui d'aplicació i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, en els següents supòsits: (i) Productes confeccionats conforme a les especificacions del usuari o clarament personificats.  Per motius d'higiene i salut, INTIMA JULIA restringeix les devolucions de peces íntimes i per tant, no s'acceptarà la devolució de les mateixes.

A aquests efectes i per gestionar les devolucions de forma ràpida i senzilla, tindrà que contactar amb INTIMA JULIA per correu postal (a l’adreça  c/. Peralada, 5 de 17600 FIGUERES (GIRONA)) o per correu electrònic (info@ropainteriorjulia.es).
Per utilitzar aquest sistema s'han de complir els requisits següents:

El Producte ha d'estar en el mateix estat en què es va lliurar i haurà de conservar les instruccions, documentació, accessoris i, en la mesura del possible, el seu embalatge i etiquetatge original.
La devolució a INTIMA JULIA s'ha de fer usant la mateixa caixa o sobre utilitzat    en el lliurament o, si no, en algun format similar que garanteixi la devolució dels Productes en perfecte estat.

Un cop finalitzat pel Usuari el procediment de devolució establert, INTIMA JULIA programarà la recollida dels Productes i informarà a l’Usuari per e-mail de la data i horari en què es produirà aquesta recollida.

INTIMA JULIA no es farà responsable dels costos i despeses directes ocasionats a l’Usuari per aquelles devolucions de productes en l'exercici del dret de desistiment, per tant l’Usuari assumirà les despeses d'enviament per devolució.

(II) Reemborsament del preu dels Productes al Usuari

En el supòsit de l'exercici del dret de desistiment de l'apartat (I) L’Usuari tindrà dret al reemborsament del preu dels Productes retornats, sempre que els Productes retornats es trobin en les mateixes condicions en què van ser lliurats, no hagin estat usats (excepte el necessari per verificar la seva adequació amb el que s'esperava), rentats, danyats o extraviats abans d'arribar a les dependències de INTIMA JULIA o no s'hagin complert els requisits establerts en aquestes Condicions de Venda.

No es reemborsaran les despeses d’enviament de la devolució del Producte.

INTIMA JULIA comprovarà en el seu magatzem l'adequació del Producte retornat, reservant-se el dret a no fer el reemborsament en cas de detectar que el Producte adquirit i el retornat no coincideixen o que la devolució no s'ha realitzat conforme a les presents Condicions de Venda.

Les devolucions parcials d'una comanda donaran lloc a reemborsaments del preu i de despeses d'enviament parcials. En aquest cas, les despeses d'enviament seran a càrrec de l’usuari.

INTIMA JULIA gestionarà l'ordre de devolució del preu mitjançant el mateix sistema de pagament utilitzat pel Usuari per a l'adquisició dels Productes, en un termini de quaranta-vuit (48) hores des de la confirmació d'arribada al magatzem de la comanda retornada i, en qualsevol cas, en un termini no superior al transcurs de 14 dies naturals des que el Usuari va comunicar el seu desistiment. L'aplicació de la devolució del preu en el compte o targeta del usuari dependrà de la targeta i de l'entitat emissora.

(III) Devolució de Productes defectuosos

El Usuari tindrà dret al reemborsament del preu, de les despeses d'enviament i de les despeses d’enviament de la devolució dels Productes defectuosos o dels Productes lliurats si no es corresponen amb la comanda realitzada pel Usuari, de conformitat amb la legislació aplicable.

En aquests supòsits, la devolució a INTIMA JULIA dels Productes podrà realitzar-se de la forma establerta en l'apartat anterior contactant amb el nostre Servei d’Atenció a l’Usuari. En el cas de devolució de Productes defectuosos, o que no es corresponen amb la comanda realitzada pel Usuari, INTIMA JULIA es farà càrrec dels costos de transport de la devolució dels Productes, sempre que la devolució es realitzi des de dins del Territori Peninsular.

Atenció a l’Usuari

Pot sol·licitar més informació o contactar, per a qualsevol qüestió, amb nosaltres a través del nostre Servei d'Atenció a l’Usuari. Aquests són els seus canals de contacte:

DOMICILI:            C/. PERALADA, 5
POBLACIÓ:            17600 FIGUERES    
PROVÍNCIA:            GIRONA    
TELÈFON:            972 672 897
CORREU ELECTRÒNIC:        info@ropainteriorjulia.es
Resolució de conflictes

Sobre aquest contracte s'aplicarà la legislació espanyola. Les parts acorden sotmetre per a la resolució de qualsevol controvèrsia, conflicte o reclamació derivada del present contracte, als Jutjats i Tribunals de Figueres, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Modificació de les condicions de venda

Reservat el dret a realitzar canvis al nostre lloc web, a les nostres polítiques i als nostres termes i condicions, incloent les presents Condicions de Venda, en qualsevol moment.

Vostè quedarà subjecte als termes i condicions, polítiques i Condicions de Venda en vigor en el moment que es fa la comanda, llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi a aquests termes i condicions, polítiques o de les Condicions de Venda (en aquest cas, aquests canvis podrien ser aplicables a qualsevol comanda que hagués realitzat anteriorment).

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s'entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l'exigibilitat de la resta de condicions.

Nul·litat parcial

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions de Venda sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat d'aquestes Condicions de Venda.

El no exercici per part de INTIMA JULIA de qualsevol dret derivat d'aquestes Condicions de Venda no s'interpretarà com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de INTIMA JULIA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.